Vind hier uw droombaan

Privacystatement

Inleiding

Baanadvies.nu B.V. (handelend onder de naam Baneninhetgroen, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 60518820, hierna: ‘Baneninhetgroen’) hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen privacy uiterst serieus en behandelen persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze werkzoekenden, kandidaten, BBL-leerlingen, werknemers, gedetacheerden, zakelijke klanten en relaties.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kenmerkend zijn voor een individu (ook wel betrokkene genoemd) of die naar een individu (natuurlijke persoon) zijn te herleiden. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens maar ook een telefoonnummer of gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.

Baneninhetgroen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Baneninhetgroen is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en stelt vast hoe en waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Hierna zetten wij nader uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor, hoelang en met wie wij persoonsgegevens delen. Tevens staat vermeld welke rechten betrokkenen hebben en hoe zij die kunnen uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe lang?

Wij verwerken persoonsgegevens van de navolgende personen:

 • Werkzoekenden en kandidaten;
 • Werknemers en gedetacheerden;
 • BBL-leerlingen;
 • Werknemers van Paytra;
 • Zakelijke relaties, zoals leveranciers en afnemers/klanten (voor zover dat natuurlijke personen zijn);
 • contactpersonen van zakelijke relaties.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hier beschreven doeleinden. Wij streven daarbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens verwerken en de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

Wij verwerken van de hierna genoemde (natuurlijke) personen in elk geval de volgende persoonsgegevens:

Werkzoekenden of kandidaten

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de kandidaat zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Kopie identiteitsbewijs.
 • Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Gegevens aan de hand waarvan de kandidaat zichzelf presenteert (video, foto).

Wij verwijderen deze gegevens als de werkzoekende of kandidaat dit zelf aangeeft en als wij geen gebruik maken van het aanbod. Alleen met toestemming van de betrokkene bewaren wij de gegevens gedurende een langere tijd en maximaal twee jaar. Een kopie identiteitsbewijs bewaren wij maximaal vier weken, tenzij een dienstbetrekking met de werkzoekende of kandidaat wordt aangegaan.


(Tijdelijke) werknemers en gedetacheerden

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Naam en contactgegevens partner.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de betrokkene zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN, kopie identiteitsbewijs (alleen bij werknemers), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Gegevens aan de hand waarvan de betrokkene zichzelf presenteert (video, foto).

Voor zover wij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, vernietigen wij de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen.

Alle overige gegevens verwijderen wij na twee jaar, behoudens beeldmateriaal (video, foto’s) die wij op eerste verzoek van de betrokkene verwijderen.

BBL-leerlingen

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Contactgegevens leerkracht, studieresultaten en beoordelingsverslagen.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de betrokkene zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs.
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Gegevens aan de hand waarvan de betrokkene zichzelf presenteert (video, foto).

Voor zover wij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, vernietigen wij de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen.

Alle overige gegevens verwijderen wij na twee jaar, behoudens beeldmateriaal (video, foto’s) die wij op eerste verzoek van de betrokkene verwijderen.

Werknemers van Paytra

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die de betrokkene zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Gegevens in het kader van een screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
 • Gegevens aan de hand waarvan de betrokkene zichzelf presenteert (video, foto).

Voor zover wij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, vernietigen wij de gegevens nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen.

Alle overige gegevens verwijderen wij na twee jaar, behoudens beeldmateriaal (video, foto’s) die wij op eerste verzoek van de betrokkene verwijderen.


(Contactpersonen van) Zakenrelaties

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Persoonlijke aantekeningen van de relatiebeheerder.

Wij zijn verplicht gegevens relevant voor onze administratie gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen te bewaren. Alle overige persoonsgegevens zullen wij uiterlijk 2  jaar na het eindigen van de zakelijke relatie of na vertrek van de contactpersoon bij de zakelijke relatie verwijderen.

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de hiervoor genoemde persoonsgegevens voornamelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven en om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze diensten bestaan onder andere uit het samenbrengen van werkzoekenden en bedrijven, financiële salaris en administratieve diensten  Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om de hierna vermelde redenen.

Persoonsgegevens van werkzoekenden en kandidaten

 • Beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid van betrokkenen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.

Persoonsgegevens van (tijdelijke) werknemers en gedetacheerden

 • Registratie en verwerking van gewerkte uren in ons salarissysteem.
 • Aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met betrokkene en het uitvoeren van de hiervoor relevante administratie, waaronder het uitbetalen van loon.
 • Nakomen van re-integratieverplichtingen en voldoen aan een (vanuit de overheid opgelegde) verplichting om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van een screening op verzoek van onze opdrachtgevers.
 • Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van betrokkenen, waaronder training, opleiding en testen.
 • Aanvraag van personeel gerelateerde subsidies.

Persoonsgegevens van BBL-leerlingen

 • Registratie en verwerking van gewerkte uren in ons salarissysteem.
 • Aangaan en onderhouden van een werknemers- of personeelsrelatie met betrokkene en het uitvoeren van de hiervoor relevante administratie, waaronder het uitbetalen van loon.
 • Nakomen van re-integratieverplichtingen en voldoen aan een (vanuit de overheid opgelegde) verplichting om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van een screening op verzoek van onze opdrachtgevers.
 • Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van betrokkenen, waaronder training, opleiding en testen.
 • Aanvraag van aan leerwerkplekken gerelateerde subsidies.
 • Communicatie met de onderwijsinstelling van de betrokkene.
 • Beoordeling van de werkzaamheden van de betrokkene in het kader van diens leerwerkplek.

Persoonsgegevens in verband met zakenrelaties

 • Vastlegging van de overeenkomst met de opdrachtgever, het onderhouden en naleven van die overeenkomst met de opdrachtgever en facturering.
 • Vastlegging van de overeenkomst met leveranciers en adviseurs, het onderhouden en naleven van die overeenkomst met leveranciers en adviseurs.

Overige redenen voor verwerking van persoonsgegevens

 • Naleving van wet- en regelgeving, onder meer inzake identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude. Dit omvat tevens de in verband hiermee noodzakelijke diensten die aan ons worden verleend door partijen met specifieke expertise, zoals belastingadviseurs, accountants, juridisch adviseurs en adviseurs op het gebied van kwaliteitsbevordering.
 • Het benaderen van betrokkenen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en trainingen- van Baneninhetgroen die interessant voor hen kunnen zijn, uitsluitend indien zij zich daarvoor hebben aangemeld.
 • Ten behoeve van de communicatie.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

Op grond waarvan verwerken wij de persoonsgegevens?[1]

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op de navolgende grondslagen:

Werkzoekenden en kandidaten

 • Aan ons verleende toestemming;

(Tijdelijke) werknemers en Gedetacheerden

 • Uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving).
 • Toestemming van de betrokkene voor het toezenden van marketing-uitingen en het gebruiken van beeldmateriaal.
 • Gerechtvaardigd belang, onder meer bij het beoordelen van uitzendkrachten op integriteit, geschiktheid en betrouwbaarheid (screening), om kwaliteitssystemen te ontwikkelen en om accountantscontrole te laten plaats vinden.

BBL-leerlingen

 • Aan ons verleende toestemming.
 • Uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving).
 • Gerechtvaardigd belang, onder meer bij het beoordelen van de leerlingen op integriteit, geschiktheid, betrouwbaarheid (screening) en studievoortgang.

Werknemers van Paytra

 • Gerechtvaardigd belang, onder meer bij het bemiddelen van de betrokkene naar werk en bij het beoordelen van de betrokkene op integriteit, geschiktheid en betrouwbaarheid (screening).

Zakenrelaties

 • Uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen (onder andere op grond van de fiscale regelgeving).
 • Toestemming van de betrokkene.

Algemeen

Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waarin wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van Baneninhetgroen (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor onze dagelijkse bedrijfsvoering).[2]  

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke of contractuele verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst met u, dan is het belangrijk dat u de door ons gevraagde gegevens aan ons verstrekt. Doet u dit niet, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet uitvoeren of bent u wellicht zelf in overtreding.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Vanaf dat moment zullen wij per direct stoppen met het verwerken van die persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend met derden ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie.

Werkzoekenden en kandidaten

Wij delen alleen persoonsgegevens met potentiële opdrachtgevers of toezichthoudende autoriteiten als dit uit de aard van onze relatie met de betrokkene voortvloeit en/of uit de wet volgt dat wij de persoonsgegevens met hen mogen delen.

(tijdelijke) werknemers, gedetacheerden en BBL-leerlingen

Wij zijn verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties, zoals: 

 • Belastingdienst, sociale verzekeringsinstanties en de arbeidsinspectie;
 • Arbodienst;
 • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Instellingen belast met toezicht op naleving van cao-verplichtingen, zoals Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU);
 • Onderwijsinstellingen waar de betreffende BBL-leerlingen zijn ingeschreven;
 • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Werknemers van Paytra

Wij delen alleen gegevens met potentiële opdrachtgevers en met Paytra, voor zover dit noodzakelijk is voor het bemiddelen van de betrokkenen naar werk en voor het onderhouden van de relatie met Paytra.

Zakenrelaties

Wij zijn verplicht tot het verschaffen van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten en instanties, zoals: 

 • Belastingdienst;
 • Adviseurs en andere leveranciers van expertisediensten, die wij inschakelen in verband met een correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Overige relevante overheidsinstellingen en toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij zien erop toe dat er zo nodig met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen en specifiek dat de betreffende derde partij eveneens de AVG naleeft. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anders openbaar worden gemaakt dan op de hiervoor genoemde wijzen. Zonder wettelijke grondslag zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij vinden een goede beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging voor een organisatie als de onze. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Indien wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij afspraken maken over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Wij zorgen dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Met iedereen die de beschikking krijgt over de door ons verwerkte persoonsgegevens en niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht heeft, komen wij een verplichting tot geheimhouding daarvan overeen.

Privacy rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die hun persoonsgegevens verwerken. Dit zijn de volgende rechten:

Recht op inzage en/of rectificatie

Met een verzoek tot inzage of rectificatie kunt u opvragen welke gegevens wij van u verwerken, waarvoor, hoe wij aan deze gegevens komen en welke bewaartermijnen wij hanteren. Daarnaast kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

Recht op beperking van de verwerking

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken mogelijk onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet meer nodig zijn of u bezwaar maakt tegen de verwerking zoals hierna beschreven, zullen wij op uw verzoek (tijdelijk) stoppen met de verwerking van hun persoonsgegevens of uw persoonsgegevens slechts in een beperkt aantal gevallen verwerken.

Recht op gegevenswissing

Als uw relatie met ons is geëindigd, kunt u ons verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens, welk verzoek wij altijd honoreren als de gegevensverwerking uitsluitend op toestemming is gebaseerd. In alle overige gevallen beoordelen wij of er redenen zijn die aan complete of gedeeltelijke gegevenswissing in de weg staan, zoals wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevensoverdracht

Als wij uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op grond van door u verleende toestemming of in het kader van een met u gesloten overeenkomst, heeft u het recht om ons te verzoeken die gegevens aan uzelf of aan een door u aan te wijzen derde over te dragen. In het geval van een overeenkomst met u is een dergelijke overdracht alleen mogelijk als de overeenkomst met u is geëindigd. Wij wijzen u erop dat gegevens die wij op een andere grondslag verwerken, zoals een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang, niet voor overdracht in aanmerking komen.

Recht op bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van Baneninhetgroen (onder meer voor direct marketing of profilering), dan kunt u ons verzoeken om daarmee te stoppen. Wij beoordelen vervolgens of wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de AVG, kunt u hierover te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de formaliteiten voor het indienen van een dergelijke klacht verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wijziging van het privacy statement

Baneninhetgroen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Baneninhetgroen gepubliceerd. Geen van de bepalingen uit dit privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Baneninhetgroen en u als betrokkene.
 

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement of in verband met het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Baneninhetgroen via de volgende contactgegevens:

E-mailadres: rene@baneninhetgroen.nl
Telefoonnummer: 06-34880277
Faxnummer: n.v.t.
Postadres: nijverheidsweg 28a, 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht

De actuele versie van dit privacy statement is op 11 juli 2018 opgesteld.

 

1 Indien sprake is van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profiling), dan kan hier ook iets over dat onderwerp worden opgenomen (dat gebeurt, waarom, waarom het van belang is voor de betrokkene en de gevolgen voor de betrokkene).

[2] Als gerechtvaardigd belang als grondslag wordt gebruikt, geef dan aan wat die belangen zijn.

 

Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen?

Direct contact opnemen

Meld je aan voor de vacaturealert